Menu

Všeobecné obchodné podmienky

 

1. PREDMET ÚPRAVY

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho a spoločnosti POPCAR EU, s.r.o., so sídlom: Kresánkova 3346/1, 841 05 Bratislava, IČO: 46 590 714, IČ DPH : SK2023484485, zapísanej v Obchodnom registri pre obvod Krajského súdu v Bratislave na Mestskom súde Bratislava III, oddiel sro, vložka 80128/B (ďalej len ,,spoločnosť POPCAR EU, s.r .o.") pri uznávaní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu cez e-shop umiestnený na internetovej stránke www.popcar.eu

2. DEFINÍCIE

2.1. Pojmy definované v tomto článku 2., majú na účely týchto VOP význam uvedený v nasledovných bodoch tohto článku.

2.2. E-Shop: e-Shop je internetový obchod spoločnosti POPCAR EU, s. r. o. umiestnený na internetovej stránke www.popcar.eu umožňujúci nakupovanie tovaru ponúkaného spoločnosťou POPCAR EU, s. r. o.  na uvedenej stránke.

2.3. Registrácia: registrácia je vyplnenie elektronického formulára obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o kupujúcom vrátane osobných údajov.

Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu. Registrácia nie je nevyhnutnou podmienkou využívania e-shopu, avšak spájajú sa s ňou určité výhody poskytované spoločnosťou POPCAR EU, s. r. o. (zľavy, pravidelné informovanie o zľavách a akciách v predajniach spoločnosti).

2.4. Kupujúci: kupujúcim je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez e-shop a uzavrieť so spoločnosťou POPCAR EU, s. r. o. kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez e-shop, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez e-shop odoslala záväznú objednávku a doručila ju spoločnosti POPCAR EU, s. r. o. Za kupujúceho právnickú osobu koná jej štatutárny orgán alebo zástupca. Pre účely zákona 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

2.5. Oprávnená osoba: oprávnenou osobou je osoba, odlišná od kupujúceho, uvedená v záväznej objednávke ako osoba, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný. Uvedenie mena oprávnenej osoby v objednávkovom formulári sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

2.6. Objednávkový formulár: objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci osobné údaje kupujúceho, príp. oprávnenej osoby, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH, miesto dodania, spôsob doručenia (prepravy) tovaru a cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania.

2.7. Aktuálna ponuka tovaru: aktuálna ponuka tovaru je ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke www.popcar.eu, ktorá obsahuje najmä textové označenie tovaru (napr. názov, popis tovaru, atď.) a informáciu o aktuálnej cene. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke www.popcar.eu

Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje. Tovarom sa rozumejú auto doplnky  / autopríslušenstvo.

3. UZATVÁRANIE KÚPNYCH ZMLÚV

3.1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej spoločnosť POPCAR EU, s. r.  o. dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len „kúpna zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorým je záväzná objednávka kupujúceho a písomného prijatia návrhu na uzavretie zmluvy zo strany spoločnosti POPCAR EU, s. r. o.

3.2. Návrh na uzavretie zmluvy (objednávka). Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka objednávateľa adresovaná spoločnosti POPCAR EU, s. r. o. Objednávku možno uskutočniť najmä vyplnením objednávkového formuláru na internetovej stránke www.popcar.eu a jeho odoslaním cez E-Shop.

3.3. Objednávka obsahuje tiež:

 1. vyhlásenie potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí,
 2. vyhlásenie o tom, že bol poučený o možnosti odstúpiť od zmluvy,
 3. udelenie jednoznačného súhlasu so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre interné účely spoločnosti POPCAR EU, s. r. o. a v prípade, ak objednávateľ uvádza aj údaje tretej osoby oprávnenej prevziať tovar, že tak robí iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami v týchto VOP,
 4. vyhlásenie, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

3.4. Návrh na uzavretie zmluvy zaniká:

 1. odmietnutím návrhu kupujúceho zo strany spoločnosti POPCAR EU, s. r. o.,
 2. márnym uplynutím 7-dňovej lehoty na prijatie návrhu.

3.5. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy je včasné písomné vyhlásenie spoločnosti POPCAR EU, s. r. o. adresované kupujúcemu, v ktorom spoločnosť POPCAR EU, s. r. o. potvrdzuje, že návrh kupujúceho na uzavretie zmluvy prijíma. Včasné prijatie návrhu nadobúda účinnosť okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Mlčanie alebo nečinnosť spoločnosti POPCAR EU, s. r. o. neznamenajú prijatie návrhu.

3.6. Kupujúci nemá nárok na uzavretie kúpnej zmluvy. Spoločnosť POPCAR EU, s. r. o.  je oprávnená odmietnuť návrh na uzavretie zmluvy aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.

3.7. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď prijatie návrhu na uzavretie zmluvy nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu. Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je záväzok spoločnosti POPCAR EU, s. r. o. dodať kupujúcemu tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a prepravné.

3.8. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a spoločnosti POPCAR EU, s. r. o. Návrh na zmenu obsahu kúpnej zmluvy nie je spoločnosť POPCAR EU, s. r. o.  povinná prijať.

4. KÚPNA CENA TOVARU

4.1. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky, ktoré je prijatím návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany spoločnosti POPCAR EU, s. r. o. Kúpna cena vždy zahŕňa 20% resp. 10% DPH a je stanovená v mene Euro.

4.2. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu spoločnosti POPCAR EU, s. r. o. do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil.

4.3. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

4.4. Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu spoločnosti POPCAR EU, s. r. o. a to jedným z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých je kupujúci oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru:

 1. platba na účet spoločnosti POPCAR EU, s. r. o. pred dodaním tovaru,
 2. platba prostredníctvom kuriéra QDL kuriér („na dobierku“) pri prevzatí tovaru.
 3. platba v hotovosti v kamennej predajni spoločnosti POPCAR EU, s. r. o.
 4. platba online platobnou kartou prodstredníctvom platobnej brány GoPay
 5. platba online platobnými tlačidlami prostredníctvom platobnej brány GoPay
 6. nákup na splátky prostredníctvom splátkovej spoločnosti Quatro

4.5. Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti POPCAR EU, s.r.o. uvedený v potvrdení objednávky, potvrdením o úspešnej realizácii online platby, potvrdením o uzatvorení splátkovej zmuvy zo strany spoločnosti Quatro, alebo odovzdaním kúpnej ceny kuriérovi alebo zaplatením kúpnej ceny v hotovosti priamo na mieste v jednej z kamenných predajní spoločnosti POPCAR EU, s.r.o. Pri platbe na účet spoločnosti POPCAR EU, s. r. o. sa kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v potvrdení objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke.

5. ČAS DODANIA (DODACIA LEHOTA)

5.1. Dodacia lehota, v ktorej je spoločnosť POPCAR EU, s. r. o.  povinná dodať kupujúcemu tovar je uvedená v potvrdení objednávky. Pokiaľ nie je v potvrdení objednávky uvedené inak, zaväzuje sa spoločnosť POPCAR EU, s.r.o.  dodať tovar kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní od potvrdenia objednávky.

5.2. S rôznymi spôsobmi dodania tovaru, resp. jeho prepravy do miesta dodania sa spájajú odlišné dodacie lehoty. Pri výbere spôsobu dodania tovaru je kupujúcemu poskytnutá vždy informácia, aká dodacia lehota sa s daným spôsobom prepravy spravidla spája.

5.3. Pri výbere spôsobu zaplatenia kúpnej ceny na účet spoločnosti POPCAR EU, s. r. o. začína dodacia lehota plynúť od pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti POPCAR EU, s. r. o. za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho.

6. MIESTO DODANIA

6.1. Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania a spoločnosť POPCAR EU, s. r. o. ju ako miesto dodania potvrdila.

7. SPÔSOB PREPRAVY TOVARU DO MIESTA DODANIA

7.1. Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania si môže kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru po označení tovaru a zadaní miesta dodania.

7.2. Spôsoby prepravy tovaru do miesta dodania sú:

 1. Preprava prostredníctvom kuriéra SPS kuriér podľa prepravných podmienok kuriérskej spoločnosti, avšak spravidla v rozmedzí 24 hodín – 48 hodín od odoslania v rámci SR, pri dodaní do zahraničia Vás budeme informovať individuálne

7.3. Informácia o cene prepravy (prepravné) a obvyklom čase trvania prepravy do miesta dodania je vždy uvedená pri konkrétnom druhu prepravy tovaru.

8. DODANIE TOVARU

8.1. Záväzok spoločnosti POPCAR EU, s.r.o. dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania. Dodanie a prevzatie tovaru je kupujúci povinný písomne potvrdiť v dodacom liste, ktorého jedno vyhotovenie zároveň obdrží. Spolu s dodacím listom obdrží kupujúci účtovný doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list.

8.2. Záväzok spoločnosti POPCAR EU, s.r.o. dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak spoločnosť POPCAR EU, s.r.o. bola pripravená odovzdať tovar kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v ňom umožní prevzatie tovaru a kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti POPCAR EU, s.r.o.

8.3. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti spoločnosti POPCAR EU, s.r.o. späť, je spoločnosť POPCAR EU, s.r.o.  oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.

9. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

9.1. Spoločnosť POPCAR EU, s. r. o. zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí kupujúcim a tiež za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Ako záručným list slúži účtovný doklad.

9.2. Podrobnosti o právach kupujúceho vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii tovaru upravujú reklamačné podmienky, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.

10. ODVOLANIE OBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Pokiaľ nebolo objednávateľovi doručené prijatie objednávky (t. j. kým nebola uzavretá kúpna zmluva), môže objednávateľ objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade odvolania objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky. V prípade ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podľa tohto bodu 10.1. spoločnosť POPCAR EU, s.r.o. vráti objednávateľovi už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 7 dní bezhotovostným prevodom na účet objednávateľa, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne inak.

10.2. V prípade odstúpenia od zmluvy do expedície tovaru neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky.

10.3. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

10.4. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné  odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf).

10.5. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

10.6. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

10.7. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. 

10.8. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

10.9. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

10.10. Spoločnosť POPCAR EU, s.r.o.  je oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

 1. ak pri platbe na účet spoločnosti POPCAR EU, s. r. o.  kupujúci nezaplatil kúpnu cenu v lehote 7 dní od potvrdenia objednávky,
 2. ak kupujúci neprevezme objednaný tovar od kuriéra v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti POPCAR EU, s. r. o.
 3. ak aj napriek všetkému úsiliu spoločnosti POPCAR EU, s. r. o., ktoré možno od nej požadovať, nie je spoločnosť POPCAR EU, s. r. o. schopná dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach spoločnosti POPCAR EU, s. r. o. inak ho zaobstarať,

10.11. Odstúpenie spoločnosti POPCAR EU, s. r. o. od kúpnej zmluvy sa však nedotýka nároku spoločnosti POPCAR EU, s. r. o.  na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru kupujúcemu.

11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

11.1. Odoslanie objednávky cez e-shop spoločnosti POPCAR EU, s. r. o. je podmienené potvrdením súhlasu objednávateľa s týmito VOP a súhlasu so spracúvaním osobných údajov objednávateľa v zmysle definície uvedenej v §5 písmeno a) Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov predpisov. 

11.2. Spoločnosť POPCAR EU, s. r. o. spracúva osobné údaje fyzickej osoby - objednávateľa (kupujúceho), resp. oprávnenej osoby za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Využíva ich najmä pri vystavení faktúry, vybavovaní objednávky a doručení objednaného tovaru. Spoločnosť POPCAR EU, s. r. o. zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje fyzickej osoby nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem osôb vykonávajúcim doručovanie zásielok).

11.3. Spoločnosť POPCAR EU, s. r. o.  spracúva osobné údaje fyzickej osoby v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.

11.4. V prípade, ak objednávateľ pri registrácii alebo objednaní tovaru označí, že súhlasí so zasielaním aktuálnej ponuky a iných komerčných informácií spoločnosti POPCAR EU, s. r. o., bude mu ich spoločnosť POPCAR EU, s. r. o. zasielať na e-mailovú adresu, ktorú pri registrácii alebo objednaní tovaru uviedol. O zrušenie zasielania aktuálnej ponuky a komerčných informácií možno kedykoľvek požiadať elektronickou poštou na adrese obchod@popcar.eu

11.5. Ubezpečujeme Vás, že Vaše osobné údaje budú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne, a že nedôjde k ich úniku ani inému zneužitiu. V žiadnom prípade ich neposkytneme tretím osobám, okrem tých, ktoré participujú na dodaní objednaného tovaru (kuriérska spoločnosť).

11.6. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov predpisov.

Dávame Vám však do pozornosti, že Vašu e-mailovú adresu (žiadny iný údaj o Vašej osobe), ktorá zásadne nestačí na identifikáciu Vašej osoby, poskytujeme subjektom, ktoré prevádzkujú webové portály heureka.sk, najnakup.sk, a pricemania.sk slúžiace na porovnanie cien tovarov poskytovaných v rôznych obchodoch a e-shopoch. Vaša e-mailová adresa je im poskytnutá za účelom preskúmania Vašej spokojnosti s vybavením Vašej objednávky zadanej cez náš e-shop. Preskúmanie Vašej spokojnosti sa realizuje tak, že osoba prevádzkujúca webový portál na porovnanie cien Vám môže ale nemusí zaslať krátky hodnotiaci dotazník, ktorý môžete alebo nemusíte vyplniť. Vaše hodnotenie sa následne prejaví v hodnotení nášho e-shopu uvedenom na príslušnom porovnávacom portáli. Zaslaním Vašej objednávky súhlasíte s takýmto poskytnutím Vašej e-mailovej adresy uvedeným subjektom. Ubezpečujeme Vás, že všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi sú poučené o správnom zaobchádzaní s osobnými údajmi.

11.7. Účelom spracúvania osobných údajov je:

 1. vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b),
 2. doručenie tovaru a identifikácia kupujúceho alebo oprávnenej osoby pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru,
 3. potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru,
 4. evidencia osôb registrovaných prostredníctvom e-shopu,
 5. evidencia objednávok a kúpnych zmlúv pre vybavovanie prípadných reklamácií,
 6. zasielanie aktuálnej ponuky a komerčných informácií prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) so súhlasom adresáta - iba v prípade ak ste súhlasili so spracúvaním osobných údajov pre marketingové účely.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VOP

12.1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 31.5.2023

12.2. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.popcar.eu

12.3. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t. j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

12.4. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.  Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 18/2018 Z. z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

 


 

Obchodné podmienky - požičovňa

ŠTANDARDNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY NÁJOMNEJ ZMLUVY (platné od 26. júla 2013)

1. PREDMET NÁJOMNEJ ZMLUVY

1.1.  Prenajímateľ a nájomca uzatvárajú v súlade s ustanovením § 262 ods. 1 a 2 v spojení s § 630 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (obchodný zákonník) zmluvu o nájme dopravného prostriedku (ďalej len „zmluva“). Na základe zmluvy sa prenajímateľ zaväzuje prenechať nájomcovi vozidlo na dočasné užívanie za úplatu a nájomca sa zaväzuje túto úplatu zaplatiť. Doba trvania zmluvy, určenie vozidla a výška nájomného sú dojednané v čl. II a čl. III zmluvy.

2. VÝŠKA NÁJOMNÉHO A SPOSÔB PLATBY

2.1. Výška nájomného sa riadi platnými cenníkmi prenajímateľa a je uvedená v čl. III zmluvy. Nájomca je povinný prenajímateľovi riadne a včas zaplatiť nájomné a všetky s tým súvisiace poplatky. Nájomca súhlasí s tým, že nájomné a akékoľvek ďalšie poplatky súvisiace s prenájmom vozidla (vrátane jeho poškodenia alebo krádeže, pokút za dopravné priestupky) v rámci zodpovednosti nájomcu podľa zmluvy, zaplatí v hotovosti do pokladne prenajímateľa alebo po dohode s prenajímateľom na bankový účet uvedený v čl. I v bode 1.6 zmluvy. Ak sa nájomca ocitne v omeškaní s platbou nájomného, prislúcha prenajímateľovi úrok vo výške 0,05 % z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

3. DOBA TRVANIA NÁJMU, ODOVZDANIE A VRÁTENIE VOZIDLA

3.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a stáva sa platnou v okamihu jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Nájomný vzťah podľa zmluvy končí uplynutím doby, na ktorú bola zmluva dohodnutá. Zmluvu možno predĺžiť len na mieste, kde bola zmluva uzavretá, pokiaľ o to nájomca písomne požiada prenajímateľa najneskôr do 12 hodín pred uplynutím doby, na ktorú bola zmluva pôvodne dohodnutá, a prenajímateľ toto predĺženie písomne potvrdí alebo ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodnú inak. Ak sa predĺženie zmluvy neuskutoční vo vyššie uvedenom zmysle, je vrátenie vozidla nájomcom neskôr než v dobe dohodnutej v zmluve považované za podstatné porušenie zmluvy a bude mať ako neoprávnené užívanie cudzej veci za následok trestnoprávny postih. Nájomca je v takom prípade povinný za obdobie presahujúce dohodnutú dobu trvania nájmu prenajímateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu minimálne vo výške pôvodného nájomného vrátane všetkých súvisiacich poplatkov alebo ak sa s prenajímateľom písomne dohodnú inak.

3.2. Ak nájomca nedodrží dohodnutú dobu nájmu vozidla, súhlasí s tým, že k celkovému nájomnému mu bude zaúčtovaný príplatok nasledovne: za každý prekročený deň 100 % dennej sadzby nájomného a za každý predčasne ukončený deň 50 % dennej sadzby nájomného podľa čl. III bod 1. zmluvy. Pod pojmom „1deň“ sa rozumie každých začatých 24 hodín.

3.3. Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi vozidlo v dobrom technickom stave, a to na mieste a v dobe dohodnutej na základe zmluvy. Všetky zistené vady, pripomienky a sťažnosti vzťahujúce sa k prenajatému vozidlu musí nájomca uplatniť pri prevzatí vozidla v „Protokole o odovzdaní/prevzatí vozidla“, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Nájomca je povinný vrátiť prenajímateľovi vozidlo vrátane všetkého príslušenstva a dokumentov na mieste a v dobe dohodnutej na základe zmluvy. Nájomca je povinný vrátiť vozidlo s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie v stave, akom ho prevzal a čisté. V prípade, ak nájomca odovzdá vozidlo znečistené, zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ je oprávnený zaúčtovať do nájomného príplatok za vyčistenie vozidla vo výške -5,00 € (slovom päť euro). O prevzatí vozidla je vždy spísaný „Protokol o odovzdaní/prevzatí vozidla“, ktorý je súčasťou zmluvy.

3.4. Nájomný vzťah podľa zmluvy bude ukončený odovzdaním vozidla nájomcom a prevzatím vozidla prenajímateľom, čo potvrdia svojimi podpismi obe zmluvné strany v „Protokole o odovzdaní/prevzatí vozidla“. Vozidlo vrátane osvedčenia o evidencii časť I alebo osvedčenia o evidencii časť II, osvedčenia o technickej kontrole, potvrdenia o poistení zodpovednosti a zelenej karty (ďalej len „doklady“), zámkov a kľúčov od zámkov musí prevziať prenajímateľom určený pracovník. V prípade straty alebo poškodenia vozidla, je nájomca povinný zaplatiť penalizačný poplatok vo výške sumy dohodnutej dennej sadzby nájomného odo dňa dohodnutého zmluvného návratu vozidla až do doby, kedy bude prenajímateľovi strata vozidla, prípadne jeho poškodenie nahlásené alebo sa prenajímateľ o týchto skutočnostiach inak dozvie.

4. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

4.1. Predmetné vozidlo môže byť vedené iba osobami, ktoré sú uvedené v zmluve. Nájomca je povinný vozidlo používať výhradne za účelom, pre ktorý je určený a dodržiavať všetky platné dopravné, colné a iné platné všeobecne záväzné právne predpisy. Ďalej je povinný vozidlo používať spôsobom obvyklým a odpovedajúcim normám a predpisom pre daný typ vozidla. Ide predovšetkým o dodržiavanie parametrov stanovených výrobcom vozidla, ktoré sa týkajú technického stavu vozidla, nahustenia pneumatík, užitočného zaťaženia a pod. Nájomca je povinný riadne sa o vozidlo starať v zmysle zabránenia vzniku škody, vrátane povinnosti dodržiavania prenajímateľom stanovených podmienok a doporučení. Nájomca je povinný vykonávať kontrolu kolies, náhradného kolesa, brzdovej sústavy, oporného kolieska, konštrukcie nadstavby a plachty, v prípade auto prepravníka aj nájazdov. Nájomca je povinný zabezpečiť vozidlo proti krádeži, poškodeniu, zničeniu alebo zásahu tretích osôb, ktoré nie sú oprávnené užívať vozidlo. Nájomca sa zaväzuje, že nevykoná a ani nenechá vykonať prípadnú opravu vozidla, alebo výmenu dielov bez predchádzajúceho súhlasu prenajímateľa. Nájomca je povinný pri prevzatí vozidla prenajímateľom odovzdať poverenému pracovníkovi prenajímateľa doklady, zámky a kľúče od zámkov. Porušenie niektorej z týchto povinností je považované za podstatné porušenie povinností zo zmluvy. Prenajímateľ odporúča využívať za účelom parkovania parkoviská a garáže, ktoré sú strážené.

4.2. Pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak, nájomca nesmie prenechať vozidlo inej než v zmluve uvedenej osobe, používať vozidlo za úplatu za účelom transportu majetku, užívať vozidlo k cestám do krajín, v ktorých je užívanie vozidla toto zmluvou zakázané (iba ak by bol dodatočne udelený písomný súhlas prenajímateľa), uskutočňovať na vozidle zmeny a úpravy, používať vozidlo mimo cesty. Náklady spojené s opravou nesie prenajímateľ okrem prípadov, kedy potreba opravy na vozidle vznikla v dôsledku nesprávneho používania vozidla nájomcom alebo osobami, ktorým nájomca umožnil prístup k vozidlu (buď v rozpore s obvyklým užívaním vozidla alebo porušením povinností podľa zmluvy) alebo v prípade nevykonávania kontroly vozidla nájomcom podľa tohto ustanovenia.

4.3. V takom prípade prechádza povinnosť k uhradeniu nákladov na opravu v plnom rozsahu na nájomcu, a ďalej zodpovedá nájomca v plnom rozsahu za škodu, ktorá vznikla v dôsledku takého nesprávneho užívania vozidla (nadmerné opotrebenie alebo poškodenie vozidla). Nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi bez zbytočného odkladu výskyt všetkých závad, ktoré sa v priebehu užívania na vozidle prejavia a vyžadujú opravu. Ak si nájomca bez zbytočného odkladu túto povinnosť nesplní, bude prenajímateľovi zodpovedať za škodu, ktorá na základe jeho meškania v dôsledku neoznámenia závady vznikla.

5. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A POISTENIE

5.1. Prenajímateľ prehlasuje, že uzavrel s oprávnenou poisťovňou zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla podľa zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Nájomca zodpovedá prenajímateľovi v plnom rozsahu za škodu vzniknutú na vozidle v dobe od odovzdania vozidla nájomcovi do jeho prevzatia prenajímateľom. Prenajímateľ je oprávnený na viac účtovať nájomcovi náhradu straty na nájomnom po dobu opravy vzniknutej škody na predmetnom vozidle a administratívne náklady s tým spojené. Pokuta za dopravné priestupky spôsobené vozidlom v dobe trvania zmluvy, a tiež škody ku ktorým dôjde na základe straty alebo odcudzenia dokladov, zámkov, kľúčov od zámkov alebo náradia, patriacich do vybavenia vozidla, hradí vždy nájomca vrátane administratívnych nákladov s tým spojených.

5.2. Nájomca je plne zodpovedný za platbu za všetky cestné a parkovacie poplatky a všetky pokuty alebo iné dôsledky porušenia dopravných predpisov (vrátane hromadných platieb), príkazov, či zákazov, alebo iných zákonov, či predpisov a akékoľvek ďalšie podobné poplatky vzniknuté vo vzťahu k vozidlu počas prenájmu.

5.3. Ak je prenajímateľ povinný zaplatiť a/alebo spracovať takéto poplatky, pokuty, platby alebo súvisiace náklady, nájomca súhlasí, aby mu prenajímateľ naúčtoval sumu, ktorú je povinný v súvislosti so zákonmi Slovenskej republiky uhradiť a získať ju od nájomcu, plus primeraný administratívny poplatok za spracovanie. Nájomca súhlasí a svojím podpisom na zmluve potvrdzuje, že takéto platby dodatočne uhradí, ak prenajímateľ tieto platby dodatočne zaúčtuje nájomcovi. Nájomca berie na vedomie, že vozidlo nie je havarijne poistené. Na základe týchto uvedených skutočností nájomca berie na vedomie a v prípade vzniku škody na predmete nájmu spôsobenej nájomcom súhlasí s týmto nasledovným postupom:

a) V prípade vzniku škody na stojacom vozidle (vozidlo je v kľude), alebo v prípade jeho odcudzenia nájomca berie na vedomie, že prenajímateľ je oprávnený ponechať si v plnej výške zálohu podľa čl. III bod 2. zmluvy až do dňa ukončenia likvidácie poistnej udalosti poisťovňou, pričom nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímateľovi sumu rovnajúcu sa rozdielu medzi výškou škody a sumou vyplatenou poisťovňou.

b) V prípade vzniku škody na vozidle počas jazdy (jazdná súprava zložená z ťažného vozidla a predmetného prípojného vozidla v pohybe), nájomca berie na vedomie, že prenajímateľ je oprávnený ponechať si v plnej výške zálohu podľa čl. III bod 2. zmluvy. Nájomca sa pritom zaväzuje uhradiť prenajímateľovi sumu rovnajúcu sa rozdielu medzi skutočnou výškou škody na opravu vozidla a vyplatenou zálohou, ktorú prenajímateľ prevzal.

6. POSTUP V PRÍPADE DOPRAVNEJ NEHODY ALEBO ŠKODOVEJ UDALOSTI

6.1. V prípade dopravnej nehody, odcudzenia alebo poškodenia vozidla, alebo jeho časti so škodou zrejme prevyšujúcou 4000 € a tiež v prípade, keď dôjde v dôsledku dopravnej nehody k poraneniu alebo usmrteniu osôb (nezávisle na zavinení nájomcu), je nájomca vždy povinný privolať políciu za účelom prešetrenia dopravnej nehody a zotrvať na mieste nehody do príchodu polície a spísania protokolu. V ostatných prípadoch musí byť medzi účastníkmi nehody jednoznačne a písomne určený vinník, inak nájomca zodpovedá za vzniknutú škodu v plnom rozsahu. V prípade akejkoľvek škodovej udalosti je nájomca povinný riadne a úplne vyplniť formulár „Záznam o dopravnej nehode“. Ďalej je nájomca povinný zabezpečiť zoznam všetkých účastníkov dopravnej nehody, ako i svedkov, vrátane osobných údajov zúčastnených a tiež je povinný zaistiť popis vozidiel účastníkov dopravnej nehody, zaznamenať ich evidenčné čísla vozidiel a uviesť evidenčné údaje útvaru polície, ktorá prípad vyšetruje. Ak je vozidlo v dôsledku dopravnej nehody nepojazdné, je nájomca povinný toto zabezpečiť proti ďalšiemu poškodeniu, či odcudzeniu a zabezpečiť prepravu vozidla do miesta prevzatia vozidla na vlastné náklady. Nájomca je povinný bezodkladne oznámiť prenajímateľovi, najneskôr do 24 hodín, každú škodovú udalosť na predmetnom vozidle (odcudzenie alebo poškodenie vozidla), ako i udať miesto, kde sa predmetné vozidlo nachádza, ďalej je povinný oznámiť prenajímateľovi následky nehody, spočívajúce v poranení alebo usmrtení osoby/osôb. Nájomca je povinný zaistiť, aby prenajímateľovi boli odovzdané všetky doklady, zámky a kľúče od zámkov, patriace k vozidlu. Nájomca je povinný poskytovať polícii, prenajímateľovi a jeho poisťovacej spoločnosti súčinnosť pri vyšetrovaní nehody, v rámci likvidácie škodovej udalosti, prípadne v rámci súdneho konania.

7. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

7.1. Ak nájomca užíva vozidlo v rozpore so zmluvou, prípadne s dohodnutými štandardnými obchodnými podmienkami, prípadne spôsobom, ktorým vznikne prenajímateľovi škoda, prípadne ak nastane hrozba vzniku škody značného rozsahu na vozidle, je prenajímateľ oprávnený od zmluvy okamžite odstúpiť. Prenajímateľ je ďalej oprávnený odstúpiť od zmluvy, pokiaľ nájomca napriek upomienkam prenajímateľa neplatí riadne a včas fakturované platby. Taktiež je nájomca oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak ju prenajímateľ porušuje.

8. OSOBITNÉ USTANOVENIA

8.1. Nájomca súhlasí so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov pre interné účely prenajímateľa. Pre prípad, že bude potrebné overiť alebo potvrdiť solventnosť nájomcu, nájomca súhlasí, aby k tomu boli využité, prípadne poskytnuté tieto jeho osobné údaje tretej osobe. Nájomca je pre prípad meškania s vrátením vozidla prenajímateľovi v stanovenom termíne a na určenom mieste uzrozumený s tým, že prenajímateľ ohlási toto vozidlo ako stratené alebo odcudzené príslušným policajným orgánom, prípadne podá žalobu na príslušnom súde s tým, že dôsledky, ktoré pre nájomcu môžu z takej skutočnosti vyplynúť, nesie výlučne nájomca. Prenajímateľ a nájomca berú na vedomie, že okamihom podpisu protokolu o prevzatí vozidla podľa čl. IV bod 2. zmluvy neevidujú voči sebe žiadne nevyrovnané záväzky.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1. Nájomca svojím podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený s prevádzkou vozidla, zaväzuje sa dodržiavať povinnosti podľa zmluvy počas celej doby nájmu a súhlasí so začatím nájmu vozidla. Strany dojednávajú pre prípadné súdne spory v Slovenskej republike vecne a miestne príslušný súd. Zmluva sa riadi právom Slovenskej republiky. Ak sa stane niektoré ustanovenie zmluvy neplatné či neúčinné, zostávajú ostatné ustanovenia zmluvy platné a účinné. V takomto prípade bude neplatné/neúčinné ustanovenie nahradené zmluvnými stranami takým platným/účinným ustanovením, ktoré najviac zodpovedá hospodárskemu zmyslu pôvodne zamýšľaného zámeru.

 • Telefonické objednávky

   +421 903 727 130

 • Tovar na sklade
  expedujeme do 24 hod.
 • Zákaznícky servis
  a starostlivosť

Najdôležitejšie novinky priamo na váš email

Získajte zaujímavé informácie vždy medzi prvými

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.