Menu

Reklamačné podmienky

spoločnosti POPCAR EU s.r.o. so sídlom Kresánkova 3346/11, Bratislava, PSČ: 841 05 IČO: 46590714 zapísanej v obchodnom registri pre obvod Krajského súdu v Bratislave na Mestskom súde Bratislava III., oddiel: Sro, vložka č. 80128/B, na predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.popcar.eu

Účel
Reklamačný poriadok spoločnosti POPCAR EU, s.r.o. upravuje vzťah medzi spoločnosťou POPCAR EU, s.r.o., ako predávajúcim (na strane jednej) a odberateľom služby či tovaru, ako kupujúcim (na strane druhej) po dobu trvania záručnej doby na dodanú službu či tovar pre prípad, že dodaná služba či tovar bude vykazovať vady. Ďalej zakladá povinnosť predávajúceho zabezpečovať pozáručný servis tovaru a upravuje podmienky jeho poskytovania.
VYMEDZENIE POJMOV Kupujúci = spotrebiteľ alebo podnikateľ. Kupujúci spotrebiteľ (alebo iba spotrebiteľ) = osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti (na rozdiel od predávajúceho), ani v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Kupujúci podnikateľ = kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom. Za neho sa považuje aj každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.

1. Všeobecné ustanovenia
1.1. Tento Reklamačný poriadok sa riadi platnými zákonnými normami, predovšetkým zákonom číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, prípadne tiež zákonom číslo 89/2012 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a vo vzťahu k spotrebiteľom podľa zákona číslo 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
1.2. Reklamačný poriadok predávajúceho je verejne prístupným dokumentom predávajúceho. Pre každého zákazníka je dostupný na internetových stránkach predávajúceho, v sídle predávajúceho, v prevádzke predávajúceho a na vyžiadanie bude zákazníkovi poskytnutý v tlačenej podobe v aktuálnom znení platnom k dátumu vyhotovenia tlačovej kópie. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny Reklamačného poriadku v prípade zmeny zákonných noriem, ktorými sa Reklamačný poriadok riadi.

2. Spoločné ustanovenia
2.1. Dĺžka záručnej doby môže byť upravená odlišne od ustanovení Reklamačného poriadku na základe údaju, ktorý je uvedený v záručnom liste k výrobku, prípadne na dodacom liste, pokiaľ sa jedná o službu alebo výrobok, ku ktorému nebol vystavený záručný list, alebo môže byť odlišná dĺžka záručnej doby upravená zmluvne v rámci Všeobecných obchodných podmienok.
2.2. Ak dôjde k rozporu medzi údajmi o dĺžke záručnej doby, platí údaj uvedený v zmluve, ak nie je zmluva, potom platí údaj uvedený v záručnom liste. Pokiaľ nie je záručná doba uvedená v žiadnom z vyššie citovaných dokumentov, platí zákonná záručná doba.
2.3. Pokiaľ dôjde k rozporu medzi záručnými podmienkami uvedenými v záručnom liste a záručnými podmienkami uvedenými v tomto Reklamačnom poriadku, platia údaje uvedené v záručnom liste.
2.4. Uplatnenie záväzku predávajúceho, plynúceho z poskytnutej záruky, vyplýva zo zmluvy, záručného listu, typového listu alebo z dokladu o nadobudnutí či zaplatení tovaru alebo služby. Kupujúci je povinný na vyzvanie predávajúceho takýto doklad predložiť.
2.5. Kupujúci sa zaväzuje odovzdať predávajúcemu správu o reklamovanej poruche bez zbytočného odkladu, pri hlásení závady je povinný uviesť čo najpresnejšie popis poruchy a situácie, ktorá k vzniku poruchy viedla, ako aj všetky ostatné závažné fakty, ktoré môžu mať k vzniku poruchy vzťah.
2.6. Záručný servis je vykonávaný v prevádzke predávajúceho Pestovateľská 10, 821 04  Bratislava.
2.7. Materiál a prácu technika v záručnej dobe hradí predávajúci.
2.8. Záručná doba sa predlžuje o dobu od preukázateľného nahlásenia poruchy kupujúcim do odstránenia poruchy.

3. Záručné podmienky
3.1. Dodávaný tovar vybavuje predávajúci záručným listom, návodom na obsluhu a inštaláciu, ťažné zariadenia typovým listom a na vyžiadanie tiež vyhlásením o zhode alebo potvrdením o schválení o technickej spôsobilosti výrobku.
3.2. Záručná lehota na predané výrobky je 24 mesiacov. Na pevnosť nosnej časti ťažných zariadení (bez guľových čapov) poskytujeme doživotnú záruku pri prvej montáži za podmienky, že montáž vykonal autorizovaný servis poverený na montáž predávajúcim a boli dodržané pravidelné kontroly. Podmienky pre uplatnenie doživotnej záruky sú k dispozícii na adrese www.popcar.eu/dozivotna-zaruka.
3.3. Záručná lehota na servisné práce je 3 mesiace. Na kódovanie riadiacich jednotiek poskytujeme bezplatne opätovné nakódovanie v rámci jedného roka od prvého úkonu.
3.4. Kupujúci nie je oprávnený vykonávať bez súhlasu predávajúceho akékoľvek zásahy do tovaru. Úprava tovaru, či akýkoľvek iný zásah, neuvedený v pokynoch na obsluhu alebo na inštaláciu, zadáva dôvod na zrušenie záruky tovaru.
3.5. Odporúčané montážne podmienky sú uvedené v záručnom liste k tovaru, prípadne aj v dokumentácii k nemu.
3.6. Povrchová korózia, alebo poškriabanie povrchovej úpravy (farby) sú vlastnosťami ťažných zariadení nie vadami tovaru. Prijímanie a vybavovanie reklamácií tovaru nie je týmto dotknuté.

4. Termíny a spôsob riešenia záručných opráv
4.1. Predávajúci sa zaväzuje začať práce vedúce k náprave reklamovanej skutočnosti počas pracovných dní do 24 hodín po preukázateľnom nahlásení poruchy kupujúcim.
4.2. Miestom uplatnenia a riešenia reklamácie je prevádzka predávajúceho. Po dohode predávajúceho s kupujúcim môže byť stanovené iné miesto, napríklad v prípade, že kupujúci tovar či službu zakúpil za účelom ďalšieho predaja.
4.3. V prípade, že tretia osoba (napr. autoservis) diagnostikuje závadu na vozidle spôsobenú chybou tovaru dodaného predávajúcim, alebo jej partnermi, je kupujúci povinný tovar reklamovať u organizácie, kde ho zakúpil. Zásah tretej osoby do tovaru, jeho častí a/alebo elektrického alebo dátového vedenia zakladá dôvod na zrušenie záruky.
4.4. Predávajúci si vyhradzuje právo riešiť reklamáciu bezplatnou náhradou tovaru rovnakým tovarom alebo modernejším tovarom s parametrami zhodnými alebo vyššími.
4.5. Predávajúci v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za prípadné škody či ušlý zisk v priamej alebo nepriamej súvislosti s používaním dodaného tovaru alebo služby.
4.6. Dopravu reklamovaného tovaru k predávajúcemu hradí kupujúci. Kupujúci spotrebiteľ môže uplatniť právo na úhradu účelne vynaložených nákladov spojených s dodaním reklamovaného tovaru k predávajúcemu do jedného mesiaca po uplynutí lehoty, v ktorej treba vadu vytknúť. Dopravu tovaru späť ku kupujúcemu spotrebiteľovi hradí predávajúci.
4.7. Predávajúci sa zaväzuje, že reklamovanú závadu odstráni čo najrýchlejšie a bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa s kupujúcim spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná na odborné posúdenie vady a doba potrebná na dopravu reklamovaného tovaru k výrobcovi a späť. Lehota na odstránenie reklamovanej závady u tovaru zakúpeného kupujúcimi podnikateľmi môže byť až 60 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

5. Hlásenie záručných opráv
5.1. Pre uplatnenie práva z chybného plnenia odporúčame vyplniť formulár "Reklamačný protokol" s identifikáciou reklamovaného tovaru, identifikáciou kupujúceho a popisom dôvodu reklamácie.
5.2. Kupujúci má možnosť uplatniť reklamáciu jedným zo spôsobov:
5.2.1. Osobne v prevádzke predávajúceho na adrese: POPCAR EU s.r.o., Pestovateľská 10, 821 04  Bratislava
5.2.2. Písomne doporučeným listom zaslaným na adresu spoločnosti POPCAR EU, s.r.o.
5.2.3. E-mailom zaslaným na adresu obchod@popcar.eu

6. Pozáručný servis
6.1. Predávajúci sa zaväzuje vykonávať v rámci svojich možností pozáručný servis tovaru a služieb, ktoré dodal a to za týchto podmienok:
6.1.1. Pozáručný servis je vykonávaný za úplatu.
6.1.2. Predávajúci začne práce smerujúce k oprave čo najrýchlejšie a bez zbytočného odkladu, vo väčšine prípadov počas pracovných dní do 24 hodín po nahlásení poruchy kupujúcim.
6.1.3. Požiadavku na pozáručný servis je možné uplatniť iba v prípade, že kupujúci má splnené všetky záväzky voči predávajúcemu.
6.1.4. Miestom riešenia poruchy je prevádzka predávajúceho. Po dohode predávajúceho s kupujúcim môže byť stanovené iné miesto.
6.1.5. Predávajúci môže po dohode s kupujúcim riešiť poruchu náhradou tovaru modernejším tovarom s parametrami zhodnými alebo vyššími. Táto zmena si môže sprostredkovane vynútiť aj výmenu iných komponentov, ktorých sa pôvodne riešená porucha netýka.
6.1.6. Predávajúci sa zaväzuje v rámci poskytovania pozáručného servisu odstrániť závadu čo najrýchlejšie a bez zbytočného odkladu, o termíne odstránenia poverený pracovník predávajúceho rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná na odborné posúdenie vady.
6.1.7. Spôsob hlásenia záručných vád kupujúcim je zhodný ako pri uplatňovaní reklamácií.
6.1.8. Podmienky pozáručného servisu môžu byť stanovené zmluvne na základe servisnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim.
6.1.9. Doprava tovaru je realizovaná na náklady kupujúceho.

7. Záverečné ustanovenia
7.1. Tento Reklamačný poriadok sa týka všetkých výrobkov, zariadení a služieb dodaných predávajúcim právnickým i fyzickým osobám na území Slovenskej republiky. Poskytovanie servisných služieb mimo územia Slovenskej republiky sa riadi zvláštnou dohodou medzi kupujúcim a predávajúcim

Tento Reklamačný poriadok je platný dňom 10. mája 2023

  • Telefonické objednávky

     +421 903 727 130

  • Tovar na sklade
    expedujeme do 24 hod.
  • Zákaznícky servis
    a starostlivosť

Najdôležitejšie novinky priamo na váš email

Získajte zaujímavé informácie vždy medzi prvými

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.